اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

اد‌عای تازه رسانه‌های حامی د‌ولت، د‌رباره اصولگرایان حاضر د‌ر صحنه انتخابات ریاست جمهوری

این اصولگرايان تقلبی‌ هستند‌

د‌‌ولت عنوان «اصولگرای تقلبی» را به سوی کسانی بازگرد‌‌اند‌‌ که برای اولین‌بار این اصطلاح را برای زیر سوال برد‌‌ن «اصولگرا» بود‌‌ن د‌‌ولت به کار برد‌‌ه بود‌‌ند‌‌. پس از عد‌‌م احراز صلاحیت رحیم‌مشایی، نامزد‌‌ حامیان د‌‌ولت، جریان رسانه‌ای حامی د‌‌ولت، اصولگرایان حاضر د‌‌ر عرصه انتخابات را «اصولگرای تقلبی» لقب د‌‌اد‌‌ تا شاید‌‌ با «اصولگرای تقلبی» خواند‌‌ن تعد‌‌اد‌‌ی یا همه نامزد‌‌‌های اصولگرای انتخابات ریاست‌جمهوری، بخشی از آرای اصولگرایان را به سمتی د‌‌یگر هد‌‌ایت کند‌‌. از سوي د‌‌يگر گويا سياستگذاران رسانه‌اي د‌‌ولت سخت مشغول برنامه ريزي هستند‌‌ تا از فرصت استفاد‌‌ه كنند‌‌. تا زماني كه اذهان حاميان د‌‌ولت د‌‌رگير رد‌‌ صلاحيت مشايي است، سياستگذاران د‌‌ولت مي خواهند‌‌ تمام تلاششان را براي جلب بخشي از راي اصولگرايان به كار ببند‌‌ند‌‌.

تا پیش از عد‌‌م احراز صلاحیت مشایی برای نامزد‌‌ی د‌‌ر انتخابات ریاست‌جمهوری، این د‌‌ولت بود‌‌ که از سوی بعضی اصولگرایان، «اصولگرای تقلبی» خواند‌‌ه می‌شد‌‌. اولین‌بار آیت‌الله مصباح د‌‌ر د‌‌ومین د‌‌ید‌‌ار با اعضای شورای مرکزی جبهه پاید‌‌اری، «برخی از مد‌‌عیان» اصولگرایی را، اصولگرای تقلبی خواند‌‌ه بود‌‌. پس از آن حمید‌‌رضا ترقی، عضو شورای مرکزی موتلفه، د‌‌ر گفت‌وگو با سایت قد‌‌س‌آنلاین «اصولگرایان تقلبی» را معرفی کرد‌‌. به گفته او اصولگرایان تقلبی به «د‌‌ین حد‌‌اقلی» د‌‌ر حاکمیت اعتقاد‌‌ د‌‌ارند‌‌. بعضی اظهارنظر ترقی را سر راست‌ترین آد‌‌رس د‌‌ولت د‌‌هم مخصوصا احمد‌‌ی‌نژاد‌‌ و رحیم‌مشایی د‌‌انستند‌‌.

این اظهارنظرها د‌‌رباره اصولگرا بود‌‌ن یا نبود‌‌ن د‌‌ولت یک غایب بزرگ د‌‌اشت. د‌‌ولت‌های نهم و د‌‌هم هرگز خود‌‌ را وامد‌‌ار اصولگرایان نمی‌‌د‌‌انستند‌‌ و خود‌‌ را اصولگرا نمی‌خواند‌‌ند‌‌. اما بد‌‌نه جریان اصولگرایی که برای انتخاب شد‌‌ن احمد‌‌ی‌نژاد‌‌ د‌‌ر انتخابات سال 84 و خصوصا 88، همه سرمایه‌اش را به عرصه آورد‌‌ه بود‌‌، تا همین یک سال پیش هم با انکارهای احمد‌‌ی‌نژاد‌‌، از مید‌‌ان به د‌‌ر نمی‌رفت و بر اصولگرا بود‌‌ن احمد‌‌ی‌نژاد‌‌ و د‌‌ولت‌هایش پافشاری می‌کرد‌‌. هرچند‌‌ به مرور، خصوصا د‌‌ر د‌‌وسال پایانی د‌‌ولت د‌‌هم، زاویه د‌‌ولت با «اصولگرایی» بیشتر شد‌‌ و از میزان اصرار اصولگرایان بر «اصولگرا» بود‌‌ن د‌‌ولت کاسته شد‌‌.

اما تا پیش از رد‌‌‌صلاحیت مشایی، اصولگرایان جز چند‌‌ مورد‌‌ انگشت‌شمار، حد‌‌اقل د‌‌ر محافل عمومی اصولگرا بود‌‌ن د‌‌ولت را نفی نکرد‌‌ند‌‌ و ترجیح د‌‌اد‌‌ند‌‌ به جای اعلام اشتباه د‌‌ر حمایت از احمد‌‌ی‌نژاد‌‌، آن‌گونه که بعضی از اصولگرایان بر زبان می‌آورند‌‌، اشتباه‌های د‌‌ولت‌های نهم و د‌‌هم را به حساب «جریان انحرافی» و شخص مشایی بگذارند‌‌. پس از رد‌‌‌صلاحیت مشایی، رسانه‌های حامی او چند‌‌ روزی را د‌‌ر بهت به سر برد‌‌ند‌‌. اما پس از به پایان رسید‌‌ن حیرتشان از رد‌‌‌صلاحیت شد‌‌ن نامزد‌‌ د‌‌ولت موج تقلبی بود‌‌ن نامزد‌‌‌های اصولگرا را به راه اند‌‌اختند‌‌ تا شاید‌‌ به این وسیله بتوانند‌‌ بخشی از رای حامیان «اصولگرایی» را به سمت نامزد‌‌ مورد‌‌ نظرشان بازگرد‌‌انند‌‌.

نامزد‌‌ی که علنا از حمایت د‌‌ولت برخورد‌‌ار نیست اما گویا د‌‌ر خفا از حمایت‌های رسانه‌ای د‌‌ولت برخورد‌‌ار است. شبکه ایران، سایت حامی مشایی و نزد‌‌یک به د‌‌ولت، اولین رسانه‌ای بود‌‌ که موضوع «اصولگرای تقلبی» بود‌‌ن نامزد‌‌‌های اصولگرای این د‌‌ور از انتخابات ریاست‌جمهوری را مطرح کرد‌‌. محمد‌‌‌ابراهیم رضایی، نایب‌رییس کمیسیون شوراهای مجلس، د‌‌ر گفت‌وگو با شبکه ایران افراد‌‌ یا گروه‌هایی را که به د‌‌نبال قبض پست‌ها و مد‌‌یریت‌های کشور از سوی طیف و گروه خاص خود‌‌ هستند‌‌، غیراصولگرا یا «اصولگرای تقلبی» خواند‌‌.

او وعد‌‌ه د‌‌اد‌‌ مرد‌‌م به‌د‌‌نبال مشی و راه واقعی اصولگرایی هستند‌‌ و فریب اصولگرایان تقلبی را نمی‌خورند‌‌. پس از آن سیل مصاحبه‌های نمایند‌‌ه‌های حامی د‌‌ولت د‌‌ر رسانه‌هایی از د‌‌ست «شبکه ایران» منتشر شد‌‌. د‌‌ر تمام این مصاحبه‌ها، حامیان د‌‌ولت اصولگرایان را با الفاظ مختلف به «تقلبی» بود‌‌ن متهم کرد‌‌ند‌‌. محمد‌‌‌علی اسفنانی، نمایند‌‌ه فرید‌‌ن و فرید‌‌ون‌شهر د‌‌ر مجلس به اصولگرایان تمامیت‌خواه وعد‌‌ه د‌‌اد‌‌ که از سوی مرد‌‌م حذف می‌شوند‌‌.

احمد‌‌ آریایی‌نژاد‌‌، نمایند‌‌ه همد‌‌ان، د‌‌ر مجلس بعضی اصولگرایان را نان به نرخ روز خور معرفی کرد‌‌. هرچند‌‌ حامیان د‌‌ولت، آشکارا بخشی از اصولگرایان را به «تقلبی» بود‌‌ن متهم می‌کنند‌‌، اما ‌یک جز عبد‌‌الرضا د‌‌اوری «اصولگرای غیرتقلبی» معرفی نکرد‌‌.عبد‌‌الرضا د‌‌اوری، مد‌‌یر‌مسئول روزنامه شهروند‌‌، رییس مرکز مطالعات راهبرد‌‌ی وزارت کشور و مسئول کمیته رسانه‌های ستاد‌‌های مرد‌‌می مشایی د‌‌ر گفت‌وگو با شبکه ایران با تقلبی خواند‌‌ن «اصولگرایی» بعضی از نامزد‌‌‌ها، به نمایند‌‌ه ند‌‌اشتن گفتمان احمد‌‌ی‌نژاد‌‌ د‌‌ر انتخابات اعتراض کرد‌‌.

هنوز معلوم نیست که آیا موج «اصولگرای تقلبی» خواند‌‌ن نامزد‌‌‌های غیرد‌‌ولتی این انتخابات، د‌‌ر 20 روز آیند‌‌ه می‌تواند‌‌ نقش قابل توجهی د‌‌ر بالا رفتن میزان رای نامزد‌‌ «غیرتقلبی» د‌‌ولت د‌‌اشته باشد‌‌ یا خیر؟ هرچه هست گویا اصولگرایان چند‌‌ان د‌‌ولت را جد‌‌ی نمی‌گیرند‌‌ که د‌‌ر مقام پاسخگویی به این اد‌‌عا برنمی‌خیزند‌‌./روزنامه بهار

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |
http://bodyman.ir/wp-content/uploads/2016/03/workout-tips-for-men.jpg

بادی من | بررسی و فروش مکمل بدنسازی مجاز | ارائه برنامه تمرینی و غذایی | اخبار بدنسازی
وبسایت بادی من تحت نظر اساتید مجرب فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران IFBB ٬کارشناسان تغذیه و متخصص فیزیوتراپی و آسیب های ورزشی اداره میشود.مکمل های معرفی شده در این وبسایت در داروخانه های کشور قابل تهیه میباشند.ثبت سفارش مکمل بدنسازی مورد نظر در بادی من انجام میشود و تحویل توسط داروخانه معتبر انجام میپذیرد.انواع مکلمل بدنسازی مجاز و دارای پروانه وزارت بهداشت و دارای کد پیگیری ثبت فرآورده از سازمان غذا و دارو در بادی من به فروش میرسد.همچنین اخبار و آموزش های بدنسازی و فیتنس ، بررسی و مقایسه مکمل‌ های مجاز بدنسازی و ورزشی اصل را میتوانید در این وبسایت دنبال نمایید.مشاوره ورزشی و ارائه برنامه تمرینی و برنامه غذایی با همکاری مربیان رسمی فدراسیون پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران و IFBB و همچنین زیر نظر متخصصان تغذیه و متخصص آسیب های ورزشی انجام میشود.به منظور خرید مکمل بدنسازی تنها کافیت به وبسایت bodyman.ir مراجعه نمایید و محصول خود را آنلاین سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |

اخبار,اخبارجدید,اخبار جالب

 

قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)-ساعت به روز رسانی:   11:25  چهارشنبه  01/03/92 تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: 1250000 تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: 1281000 نيم سکه بهار آزادی : 690000 ربع سکه بهار آزادی : 430000 سکه يک گرمی : 300000

 

قيمت طلا در بازار ايران(تومان) -ساعت به روز رسانی : 11:27 چهارشنبه  01/03/92 قيمت هر مثقال طلای 18 عيار: 518000 قيمت هر گرم طلای 18 عيار: 119580

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |

امید عباسی,آتش نشان

 

دیدار دختر 9 ساله با خانواده فرشته نجاتش / آخرین لحظات زندگی شهید عباسی از زبان همکارانش

خانواده دختر 9 ساله که آتش نشان فداکار تهرانی هنگام نجات جان او دچار مرگ مغزی شد، با خانواده شهید امید عباسی دیدار کردند.

جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانواده دختر 9 ساله ای که شهید امید عباسی روز سه شنبه هنگام نجات جان او دچار مرگ مغزی شد ، امروز عصر به خانه این آتش نشان در شهران رفته و از خانواده این آتش نشان فداکار تجلیل کردند.

نامگذاری یکی از معابر به نام شهید عباسی

رییس کمیته نام‌گذاری معابر و اماکن عمومی ‌شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره شهادت آتش نشان نشان فداکار "امید عباسی"، از نام گذاری معبر یا میدانی به نام این آتش نشان در تهران خبر داد.

امید عباسی,آتش نشان

معصومه آباد با اعلام این خبر گفت: در پی بروز آتش سوزی در یکی از واحدهای مسکونی غرب تهران، آتش نشان فداکار "امید عباسی" همه تلاش خود را برای نجات یک مادر و دو فرزندش که گرفتار آتش شده بودند به کار می بندد و در این راه به دلیل دودزدگی و حرارت بالا در وضعیت وخیمی قرار می‌گیرد و به علت شدت مصدومیت به کما رفته و پس از چند روز با رضایت خانواده این آتش نشان اعضای بدن وی به بیماران اهدا می شود.

آباد افزود: به پاس قدردانی از این اقدامات انسانی و پاسداشت یاد و خاطره این آتش نشان فداکار، شورای اسلامی شهر تهران معبر یا میدانی را به نام وی نامگذاری خواهد کرد.

گفتگو با مجروح حادثه

آتش سوزی ساختمان ده طبقه و نجات دختر خردسال از میان اخگر های گداخته آتش، آخرین سکانس زندگی «امید عباسی» بود، لبخند امید به زندگی از یاد و خاطره هیچ یک از همرزمان وی نمی رود حتی «امیر حسین خلج» که برای اولین و آخرین بار وی را در این حادثه دید و چه وداع تلخی...

گفتگویی که ادامه می خوانید مرور این حادثه از زبان «امیر حسین خلج» آتش نشان ایستگاه 100 است که در کنار دیگر دوستانش در حال عملیات و خاموش کردن آتش سوزی منزل مسکونی بود.

ماجرای آتش سوزی و عملیات خاموش کردن آن چگونه اتفاق افتاد؟

با اعلام ستاد فرماندهی و به صدا درآمدن زنگ آتش سوزی به سرعت خودمان را به محل حادثه در بزرگراه همت غرب، شهرک شهید باقری رساندیم، یک ساختمان 10طبقه دیده می شد که دقیقا در طبقه دهم آتش ودود سیاهی به بیرون زبانه می کشید. شدت آتش سوزی و حرارت بالای آن آسانسور را از کار انداخته بود.ما با پای پیاده و با تجهیزات، طبقات را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتیم و به طبقه دهم رسیدیم. لوله کشی و آبرسانی را بلافاصله آغاز کردیم و از چند جهت مشغول خاموش کردن آتش سوزی شدیم و سه نفر از اعضای این خانواده که یک مادر و دو فرزند بودند را سالم به پایین ساختمان منتقل کردیم.

چطور با امید عباسی روبرو شدید؟

عملیات در مراحل پایانی بود که من صدایی شنیدم، شدت حرارت و دود خیلی زیاد بود و چشم به سختی اطراف را می دید. جلوتر رفتم و دیدم یکی از نیروها بر روی زمین افتاده..دستگاه تنفسی ام را سریع بازکردم و بر روی دهان آن آتش نشان - که تا به آن روز او را ندیده بودم - گذاشتم و دوستان دیگرم را صدا کردم و با کمک هم او را به پایین آوردیم.

آن صحنه و آن عملیات اولین و آخرین باری بود که من امید عباسی را می دیدم...

امید پس از پیدا کردن دختر بچه 9 ساله در آتش، بادادن ماسک تنفسی اش به او، بر اثر شدت حرارت و حجم بالای دود بر روی زمین افتاده بود...

امید عباسی,آتش نشان

شما چگونه دچار آسیب دیدگی شدید؟

دود ناشی از سوختن وسایل منزل، فضا را پر کرده و تنفس را مشکل می کرد، من هم دچار دود زدگی شده بودم، بعد که امید را به بیرون منتقل کردیم من به او تنفس مصنوعی دادم و یکی از مدیران نیز در حال انجام ماساژ قلبی وی بود.

نبضش خیلی ضعیف می زد، با کمک بچه ها امید را به آمبولانس اورژانس منتقل کردیم و ما را با هم به بیمارستان آوردند و من در بخش آی سی یو(مراقبت های ویژه) بستری شدم و هم اکنون در وضعیت بهتری قرار دارم./مهر

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |

 

اف های زیبا, جملات زیبا درباره پدر و مادر

جملات زیبا و خواندنی درباره پدر

با پدرم جدول حل ميکردم که گفتم : پدر نوشته دوست, عشق , محبت و چهار حرفيه...
اتفاقا" دو حرف اولشم در اومده بود , يعني ب و الف
يه دفعه پدرم گفت فهميدم عزيزم ميشه بابا
با اينکه ميدونستم بابا ميشه ولي بهش گفتم نه اشتباهه
گفت ببين اگه بنويسي بابا عموديشم در مياد ...
... ... ... تو چشام اشک جمع شده بود و گفتم ميدونم ميشه بابا ولي ...
اينجا نوشته چهار حرفي، ولي تو که حرف نداري ...

جملات زیبا درباره پدر و مادر

من نبودم و تو بودی ،
بود شدم و تو تمام بودنت را به پایم ریختی ،
حالا سالهاست که با بودنت زندگی می کنم ،
هر روز، هر لحظه، هر آن و دم به دم هستی .
...
ببخش که گاهی آنقدر هستی که نمی بینمت ،
ببخش تمام نادانیها و نفهمی ها و کج فهمی هایم را،
اعتراض ها و درشتیهایم را ، و هر آنچه را که آزارت داد .
دستانت را می بوسم و پیشانیت را ،
که چراغ راه زندگیم بودی و هستی و خواهی بود ،
خاک پایت هستم تا هست و نیست هست .
به حرمت شرافتت می ایستم و تعظیم می کنم .

جملات زیبا درباره پدر و مادر

زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ.
زندگی رویایی است، مثل رویای ِیکی کودک ناز.
زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز.
زندگی تک تک این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر...

جملات زیبا درباره پدر و مادر

راحت نوشتیم بابا نان داد !
بی آنکه بدانیم بابا چه سخت ، برای نان همه جوانیش را داد ...

جملات زیبا درباره پدر و مادر

ســـَــر ســُـفره چیزی نبود . . .
یــخ در پــارچ
و
پدر هــر دو آب شــدند !
چــه دنــیای بی رحمــیست . . .

جملات زیبا درباره پدر و مادر

پدر مثل خودکار می مونه
شکل عوض نمی کنه
ولی یه دفعه می بینی که نمی نویسه

مادر مثل مداد می مونه
هر لحظه تراشیده شدنشو می بینی
تا اینکه تموم می شه

جملات زیبا درباره پدر و مادر

خدایـــا !!!
به بزرگیـــــت قســـم.....
توعکس های دست جمعی....
جای هیچ پدر و مـــــادری رو خــالی نذار.....
آمیـــــن

جملات زیبا درباره پدر و مادر

دخـتــَــر کـه بــاشی
میـدونـی اَوّلــــیـن عِشــق زنـدگیـتــ پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مُحکــَم تــَریـن پَنــآهگــاه دنیــآ
آغــوش گــَرم پـــِدرتـه
دخـتــَــر کـه بــآشی میـدونـی مــَردانــه تـَریـن دستــی
کـه مـیتونی تو دستـِـت بگیـــری و
دیگـه اَز هـــیچی نَتــَرسی
دســــتای گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِدرتـه
هَر کـجای دنیـا هم بـــاشی
چه بـاشه چـه نبــاشه
قَویتــریـن فِرشتــه ی نِگهبـــان پـــِدرته

جملات زیبا درباره پدر و مادر

گفــت : با پدر يه جمـــله بســـاز
گفتــم: من با پدر جمله نميســازم ،
دنيــــــــامو مي سازم

جملات زیبا درباره پدر و مادر

پدر؛ تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست.. اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند؛ و با وجود همه مشکلات, به تو لبخند زند تا تو دلگرم شوی که اگر بدانی ... چه کسی ، کشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روزگار به ساحل آرام رویاهایت رسانده است؛ "پدرت"را می پرستیدی......

جملات زیبا درباره پدر و مادر

وقتي پشت سر پدرت از پله ها مياي پايين و ميبيني چقدر آهسته ميره ، ميفهمي پير شده ! وقتي داره صورتش رو اصلاح ميکنه و دستش ميلرزه ، ميفهمي پير شده ! وقتي بعد غذا يه مشت دارو ميخوره ، ميفهمي چقدر درد داره اما هيچ چي نميگه... و وقتي ميفهمي نصف موهاي سفيدش به خاطر غصه هاي تو هستش ، دلت ميخواد بميري

جملات زیبا درباره پدر و مادر

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار می شود اما زودتر از او به خانه بر می گرددبه سلامتي هرچي پدره . .

منبع:pat-o-mat.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |

گفتگو با ستاره جدید سینما + عکس

بازیگرانی كه در فیلم اخیر ترنس مالیك ظاهر شده‌اند به دو گروه تقسیم می‌شوند: كسانی كه حتی بعد از تدوین نهایی هم در فیلم حضور دارند و كسانی كه درواقع فقط جلوی دوربین رفته‌اند و در فیلم اثری از آنها نیست. بازیگر اكراینی‌الاصل خوش‌شانس، اولگا كریلنكو جزو گروه اول است. بازیگری كه برای نقش‌آفرینی در فیلم‌های باند به شهرت رسید. با «ذره‌ای از آرامش» (محصول سال 2008 و دومین فیلمی كه كریگ در آن نقش مامور 007 را بازی می‌كرد) تبدیل به یك بازیگر مشهور شد.

در آخرین فیلم مالیك، كریلنكو نقش مارینا را بازی می‌كند، یك زن تنهای اوكراینی در پاریس كه در جست‌وجوی خویشتن است و دست‌ تنها دخترش را بزرگ می‌كند. مارینا بعد از مدتی به یك آمریكایی با بازی بن افلك علاقمند می‌شود و همراه او به اوكلاهاما می‌رود. در ابتدا این بنظر یك شانس بزرگ می‌رسد و همه چیز خوب پیش می‌رود. اما به تدریج مارینا در موقعیتی قرار می‌گیرد كه مجبور می‌شود به شهر خودش، پاریس بازگردد. درست روز بعد از افتتاحیه «به سوی شگفتی» در جشنواره فیلم تورونتو، ایندی‌وایر با كرلینكو گفت‌وگویی انجام داده است كه در حین این مكالمه بازیگر اكراینی رازهای فیلمسازی مالیك را افشا می‌كند.

چهره های سینمایی  , ستاره جدید سینما

-از بازی در نقش فیلم‌های پرفروش و عامه‌پسند باند تا تبدیل شدن به یك الهه در فیلم ترنس مالیك. مسیری است كه كمتر كسی موفق به طی كردن آن می‌شود.
خب راستش من اصلا بازیگری را با فیلم‌هایی شروع كردم كه بیشتر مشابه فیلم‌های مالیك بودند تا جیمز باندها. اولین فیلم‌ام یك اثر فرانسوی بود به نام «انگشت حلقه» كه اقتباسی از یك رمان ژاپنی بود. البته كه آن كارگردان‌ها متفاوت بودند و شیوه كارشان هم با هم فرق داشت، بیشترشان فیلمنامه كاملی داشتند. اما می‌دانید خب من با این نوع سینما بازیگر شدم. درنتیجه هیچ‌وقت فكرش را هم نمی‌كرد كه در مسیر كارنامه‌ام به فیلم اكشنی مانند جیمز باند برخورد كنم. لزوما هدف من نبود.

فقط اتفاق افتاد. همزمان با این ماجرا خب چون این فیلم خیلی بزرگ بود و از لحاظ تجاری موفق و خیلی از مردم به دیدنش می‌رفتند، من بیشتر با فیلم باند شناخته شدم. یادم می‌آید كه برای آن فیلم جمع‌وجور اول حتی نتوانستیم در آمریكا مدیر پخش پیدا كنیم. آنها به من می‌گفتند: «نه، ما فیلم‌های فرانسوی نمی‌بینیم.» با dvd فیلم سراغ یك نفر دیگر رفتم و گفتم:«ببینید من در این فیلم نقش اصلی را بازی می‌كنم.» ولی جوابشان این بود كه: «برای ما اهمیتی ندارد. در آمریكا چه كاری انجام داده‌ای؟» من می‌گفتم: «خب راستش هیچی». متوجه شدم كه اگر می‌خواهم به صورت بین‌المللی كار بكنم، باید بیشتر تلاش كنم و در فیلم‌های متفاوتی ظاهر شوم. این پیشینه من بود اما حدس می‌زنم چون مردم باند را دیده‌اند و بقیه فیلم‌هایم را نه، فكر می‌كنند كه من اصلا متعلق به آن سینما هستم.

به هر حال خود من همیشه دوست داشتم در فیلم‌هایی مانند آثار مالیك بازی كنم. اما منظورم این نیست كه در آینده اصلا در فیلم‌هایی مانند باند ظاهر نخواهم شد. متوجه شدم كه بازی در این فیلم‌ها یك نوع تعادل ایجاد می‌كند. در حقیقت راز كار در همین است كه در هر دوی این نوع فیلم‌ها بازی كنیم. شما نمی‌توانید فقط در فیلم‌های مستقل كوچك بازی كنید، یا فقط در فیلم‌های بزرگ با پروداكشن عظیم و تجاری. مردم متاسفانه فیلم‌های جمع‌وجور را نمی‌بینند. بنظرم ماجرای فیلم‌های ترنس مالیك فرق می‌كند چون مالیك مرشد و استاد است.

-او پیروان و هواداران خودش را دارد.
دقیقا. فیلمساز خیلی ویژه‌ای است و به همین دلیل هم موقعیتش با بقیه متفاوت است.

-آیا شما قبل از حضور در این فیلم هم از طرفداران فیلم‌های مالیك بودید؟
بله فیلم‌هایش را دوست داشتم.

-چطور مالیك شما را كشف كرد؟
اولین بار یك تست بازیگری در پاریس دادم اما مالیك آنجا حضور نداشت. مدیر انتخاب بازیگران از همه بازیگران زن فرانسوی در پاریس به گمانم فیلم گرفت!و بعد از اینكه ترنس نوار تست من را دیده بود، خواست تا با هم ملاقاتی داشته باشیم. درنتیجه من به آمریكا سفر كردم.

-آن ملاقات چطور پیش رفت؟
خیلی خوب بود. مجذوب‌كننده بود. این‌بار سر تست حضور داشت و همه‌اش درباره چشم‌ها و چهره و احساساتی كه بیان می‌كنند، حرف زدیم. و بعد از آن فقط با هم گپ زدیم. او از من سوالاتی پرسید كه واقعا تحت‌تاثیرم قرار داد چون جوری بنظر می‌رسید كه انگار او مرا به خوبی می‌شناسد، می‌داند چه كسی هستم و از تجربیاتی كه تا به آن رو انجام داده بودم، خبر داشت. پس من فكر كردم «او از كجا می‌داند كه درباره چه موضوعاتی باید با من حرف بزند؟» بنظر می‌رسید یك روانشناس است. درك می‌كرد من چه كسی بودم. آنقدر دقیق و عمیق بود كه من كاملا مجذوب حرف‌هایش شدم.

-درنتیجه به سرعت قانع شدید؟
دقیقا. البته همزمان از فكر كردن به بازی در این فیلم هم می‌ترسیدم. با خودم فكر می‌كردم: «او می‌تواند كاملا ذهن مرا بخواند.»

-در اولین حضورتان جلوی دوربین چه واكنشی دریافت كردید؟همه مالیك را با این ویژگی می‌شناسند كه اصلا با فیلمنامه كاری ندارد.
خب راستش تنها چیزی كه من می‌دانستم این بود كه نقش شخصیتی را باید بازی كنم كه با طبیعت در ارتباط است. عاشق طبیعت است و عاشق بچه‌ها. این همه چیزی بود كه برای رفتن جلوی دوربین به من گفتند.

-همه‌اش همین؟
بله اما این فقط برای اتودهای اولیه بود. بعدتر البته جزییات بیشتری را برایم توضیح داد. وقتی نقش را گرفتم و شروع به حرف زدن درباره آن كردیم، بهتر متوجه شدم كه این كاراكتر چه ویژگی‌هایی دارد و بعد از مدتی دیگر كاملا می‌شناختمش، همه ترس‌ها و اشتیاق‌هایش را می‌دانستم. اما راستش بله درواقع چیز زیادی نبود. همین. چیز بیشتری در كار نبود. همه‌اش درباره ارتباطش با طبیعت بود. ارتباطی كه بسیاری از شخصیت‌های مالیك، چه مردان و چه زنانش با طبیعت دارند. اما خب همین موضوع برای مالیك خیلی مهم است. برای اینكه او می‌خواهد نیرویی را نشان دهد كه قدرتش از ما خیلی بیشتر است.

-ترنس مالیك برای كمك به شما تا برای این نقش آماده شوید، چیز خاصی بهتان می‌گفت؟اصلا موردی بود كه بخواهد در موردش بیشتر توضیح دهد؟
او مرا مجبور كرد سه رمان روسی بخوانم: «آنا كارنینا»، «ابله» و «برادران كارامازوف». «ابله» و «آنا كارنینا» را قبلا خوانده بودم. اما دوباره بازخوانی‌شان كردم. درنتیجه خواندن آنها خیلی خوب بود. كار ساده‌تری بود چون آنها رمان‌های حجیمی هستند. و این واقعا بهترین نصیحتی بود كه او می‌توانست به من بكند. برای اینكه هر چیزی كه من برای درآوردن نقشم در این فیلم نیاز داشتم را از همین كتاب‌ها گرفتم.
در واقع به نوعی این كتاب‌ها فیلمنامه اش بودند،متوجه می‌شوید؟نیازی نبود كه او به من فیلمنامه بدهد.

همه آن چیزی كه من باید می‌فهمیدم و از آن الهام می‌گرفتم در این كتاب‌ها وجود داشت. و بعد از آن ما نشستیم و درباره كاراكترها با هم گپ زدیم، بخصوص كاراكترهای زن داستان. چیزی كه او در رمان‌های روسی دوست داشت، رقابت بین زنان طبقه اشراف بود. نه اینكه آنها گربه صفت باشند. بیشتر بنظر می‌رسید آنها به رقبایشان علاقه دارند.

-اما در این فیلم كه هیچ‌كدام از این مسائل وجود ندارد!
هیچ‌كدام نیست ولی ما همه آنها را در پروسه فیلمبرداری داشتیم. من با ریچل(وایز) سكانس‌هایی را بازی كردیم كه خیلی شبیه به چیزی بود كه الان برایتان تعریف كردم. لحظه‌ای وجود دارد كه ریچل برای ملاقات به خانه ما می‌آید. و من می‌دانم كه دقیقا این زن كیست. می‌دانم دلیل برگشت این زن چیست و او می‌خواهد با من حرف بزند. و ما حرف می‌زنیم و حرف می‌زنیم. یك سكانس پر از دیالوگ. البته همزمان حس ناراحت‌كننده‌ای هم دارید چون می‌دانید سكانس‌هایی كه برایشان این همه زحمت كشید امكان دارد در نسخه نهایی فیلم نباشند. اما به هر حال سكانس‌های فوق‌العاده‌ای بودند.

درباره كاراكتر خود من، مرد از او می‌خواهد منصف و صادق ودر عین حال جسور باشد و هر دو این صفات را كنار هم به تصویر بكشد. حقیقتا خیلی شبیه به كاراكترهای رمان‌های روسی است. آنها هم هر دوی این ویژگی‌ها را كنار هم دارند.

-هم شما و هم ریچل وایز بعد از اكران فیلم به تماشاگران گفتید كه صحنه‌های زیادی از بازی‌های ما حذف شده است. آیا مالیك در این رابطه به شما هشدار داده بود یا غافلگیر شدید؟
نه چیزی نگفته بود(می‌خندد.) فكر می‌كنم خودمان می‌دانستیم اما او دوست نداشت درباره‌اش حرف بزند.

- حالا از نسخه نهایی فیلم راضی هستید؟
خب راستش جدا از حضور خودم در فیلم، بنظرم «به سوی شگفتی» فیلم عمیقی است. قلب آدم را می‌شكند چون هیچ چیزی در رابطه‌ها ساده پیش نمی‌رود. خیلی غمگین است اما خیلی هم واقعی است. چون دقیقا این چیزها اتفاق می‌افتند. اما درباره عشق چیزهای زیادی به ما یاد می‌دهد. فكر می‌كنم این فیلم درباره عشق در همه شكل‌هایش است. متعجب شدم كه دیدم برخی از آن سكانس‌ها در نسخه نهایی فیلم نیستند. صادقانه‌اش این است كه من انتظار یك فیلم خیلی سخت‌تر و خیلی تیره‌تر را داشتم.

-بعد از دیدن فیلم با ترنس صحبت كرده‌اید؟
نه بامزه است چون وقتش را نداشتم. و البته شنیدم كه او هم مشغول كار روی پروژه بعدی‌اش است و نمی‌خواستم مزاحمش شوم. می دانید موقع كار خیلی سخت‌گیر و متمركز است. اما واقعا دلم می‌خواست با او حرف می‌زدم.

-از آنجایی كه مالیك هیچ‌وقت مصاحبه نمی‌كند شما مجبور بودید كه در تمام این مدت جور او را بكشید. چقدر برایتان اعصاب خردكن بود؟
بله من تنها كسی هستم كه درباره فیلم حرف زدم. و حالا هم مجبورم برای مردم توضیح بدهم كه این فیلم درباره چیست. راستش در عجبم اگر خود ترنس بتواند این كار را بكند. تشریح فیلمی از ترنس مالیك كار خیلی سختی است. شما نمی‌توانید یك طرح فقط یك خطی داشته باشید. غیرممكن‌ است. احساس می‌كنم باری رو شانه‌هایم گذاشته شده. اما من استحقاقش را دارم. برای اینكه بیشتر طول فیلم كنارشان بودم و حالا باید هزینه‌اش را هم بپردازم.
منبع: caffecinema.comادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |

انتخابات ریاست جمهوری,هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری 92,انتخابات92

در دیدار با اعضای مجمع متخصصین کشور

هاشمی رفسنجانی: منافع علم و تخصص باید در عقلانیت جامعه و زندگی مردم متبلور شود

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به دعوت حاضران از ایشان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت: افراد جوان، مجرب و توانای زیادی در کشور وجود دارند که بهتر است آنان مسوولیت خطیر اجرایی را در دست بگیرند، زیرا اداره امور اجرایی کشور منحصر به یک یا چند فرد نباید باشد.

در جامعه‌ای که اهل علم، متخصصان و مدیران مجرب آن منزوی شوند و از تخصص‌ها به جا و به موقع، استفاده نشود، علم مهجور و دانشمند غریب خواهد شد.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در دیدار با اعضای مجمع متخصصین کشور با اظهار این سخنان، به ضرورت همراه بودن شعار با عمل و علم با تعهد تأکید کرد و گفت: تخصص و تعهد دو بال حرکت به سوی رشد و توسعه کشور هستند و منافع علم و تخصص، باید در عقلانیت جامعه و زندگی مردم متبلور شود.

هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به این که از ابتدای تأسیس این مجمع، انتظار می‌رفت تا کشور به سمت عقلانیت و کارهای علمی و انجام امور زیربنایی پیش رفته و شاهد توسعه روزافزون ایران باشیم، گفت: بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به تخصص و تجربه در جامعه، عامل استفاده ناصحیح از منابع و ذخایر کشور و در نتیجه افزایش فقر است.

این عضو خبرگان رهبری، با ابراز تأسف از بداخلاقی‌های سیاسی و بعضاً سخنان فریب‌کارانه‌ای که توسط برخی افراد صاحب تریبون یا رسانه به‌ویژه در آستانه انتخابات بیان می‌شود، گفت: ماهیت انقلاب اسلامی، فرهنگی و مبنای آن اخلاق و منش اسلامی است و اگر منطق و استدلال در موضع‌گیری‌ها و اعلام مواضع وجود داشته باشد، دلیلی برای تخریب و توسل به دروغ، تزویر و تهمت علیه دیگران وجود نخواهد داشت.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وجود اختلافات و دعواهای جناحی و سیاسی را برای وحدت و اعتماد مردم و جامعه سمّ مهلک دانست و گفت: در سال‌های دفاع مقدس، وحدت و یکپارچگی میان مردم و مسوولان به گونه‌ای بود که خانواده‌ها، خود جوانان‌شان را راهی جبهه می‌کردند و وقتی پیکر مطهر شهیدان از جبهه برمی‌گشت، مادران شهدا بر سر مزار فرزند خود حماسه می‌سرودند.

او افزود: پس از پایان دوران دفاع مقدس نیز مردم و مسوولان با وحدت و انسجام کامل، کمر به ترمیم خرابی‌های جنگ و بازسازی و سازندگی کشور بستند و در عرصه بین‌المللی نیز حقانیت خود را به دنیا اثبات کردیم و با سیاست تعامل سازنده و ارتباطات بین‌المللی سالم، توانستیم اکثر دشمنان خارجی را به دوست تبدیل کنیم.

هاشمی رفسنجانی به نامگذاری امسال توسط رهبری معظم انقلاب به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اشاره کرد و با توجه به ضرورت تحقق کامل این نامگذاری گفت: امیدواریم شعار امسال با تفسیر و تأویل‌های غلط جریان‌ها و گروه‌های سیاسی ناکام نماند و با ایجاد فضایی باز برای همه طیف‌های خانواده انقلاب و شرکت سلایق مختلف سیاسی، زمینه مشارکت حداکثری مردم برای خلق حماسه سیاسی فراهم شود.

وی افزود: تحقق حماسه سیاسی پرشور، زمینه ایجاد حماسه اقتصادی را نیز در کشور فراهم خواهد کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به دعوت حاضران از ایشان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گفت: افراد جوان، مجرب و توانای زیادی در کشور وجود دارند که بهتر است آنان مسوولیت خطیر اجرایی را در دست بگیرند، زیرا اداره امور اجرایی کشور منحصر به یک یا چند فرد نباید باشد.

او در عین حال افزود: چنان چه حضورم را برای تحقق آرمان‌های انقلاب و مردم مؤثر بدانم، کوتاهی نخواهم کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با محکوم کردن تجاوز اخیر رژیم اشغالگر قدس به سوریه گفت: جای تأسف بسیار است که سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای مسلمان و به‌ویژه عرب در قبال این تجاوز آشکار سکوت کرده و آن را محکوم نمی‌کنند و این رژیم اشغالگر، آشکارا مورد حمایت آمریکا قرار می‌گیرد.

در ابتدای این دیدار آقایان دکتر زارع، رییس، نصیرزاده، دبیر، دانش منفرد و حسین نجمی، عضو مجمع متخصصان هر یک به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل جاری کشور پرداخته و با بیان نکات مثبت و منفی شرایط اقتصادی- سیاسی و فرهنگی کنونی کشور خواستار کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری شدند.

هم‌چنین صبح امروز جمعی از حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری غرب کشور در دیدار با هاشمی رفسنجانی، ضمن ارائه گزارشی از حوزه کاری خود و مسائل و مشکلات استان کرمانشاه، از ایشان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کردند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با تشکر از حُسن‌نیت حاضران و کلیه اشخاص و صنوف و گروه‌های مردمی که از ایشان برای انتخابات ریاست جمهوری دعوت می‌کنند با تشریح شرایط کشور از لحاظ داخلی و خارجی در برهه کنونی گفت: افرادی شناخته شده به دلیل شهرت نام، در انتخابات اعلام نامزدی کرده‌اند و افراد توانمند دیگری هم هستند که ممکن است گمنام باشند و بعدها اضافه شوند که بتوانند سکاندار امور اجوایی شوند.

او افزود: من جانم به اسلام و انقلاب بسته است و اگر توانی داشته باشم در هر پُست و مسوولیتی، آن توان را در خدمت مسیر سربلندی انقلاب و اسلام مصرف و تا جایی که نیاز باشد و بتوانم، خدمت خواهم کرد./ایسنا

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |اصول رابطه جنسی در مواقع اضطراری
مادرانه : گاهی آمیزش با اصول همیشکی امکان پذیر نیست و یا اینکه با سختی و دشواری همراه است. موقعیت های اضطراری، رابطه جنسی مخصوصی را مطالبه می کند که می توان با استفاده از پوزیشن های مناسب هر یک از آن موقعیت های خاص، از رابطه جنسی موفق، شاد و لذت بخش برخوردار شد. در این یاداشت به برخی از وضعیت های اضطراری اشاره می کنیم.وضعیت ویژه یک (برای ایجاد ارگاسم در زن)
این حالت از نزدیکی، برای همه افراد بالخص برای بانوانی که دیر به ارگاسم می رسند، پیشنهاد می شود. در این روش، مرد بر روی زمین دراز می کشد و زن در بالا قرار می گیرد، دستان مرد کاملا آزاد است و می تواند قسمت های مختلف بدن زن را لمس کرده، ماساژ داده و یا فشار دهد. بسیاری از زنان به هنگام کورس جنسی، از مکیده شدن و یا از فشار دادن نوک سینه ها که درد شیرینی برایشان به همراه دارد، احساس خوبی بدست می آورند. به همین منظور، بهتر است مرد، با دستان خود یکی و یا هر دو سینه زن را مالش داده و یا لبها و زبان او را بمکد و ببوسد و یا آن که انگشتان خود را در اختیار زن قرار داده تا با لمس کردن و یا مکیدن آنها حس شیرین و لذت بخشی در وی ایجاد شود.
از سوی دیگر، مرد با قرار دادن دستان خود بر روی باسن زن و با فشار دادن باسن به سمت پایین نه تنها می تواند با قدرتی بیشتر دخول را انجام دهد و نفوذ را عمیق تر نماید بلکه در کنترل ارگاسم نیز شرکت می کند. در این حالت، زن نیز می تواند با حرکات موجی کمر خویش، باعث حرکت آسان آلت در داخل واژن خود شده و نقطه جی را تحت تاثیر قرار دهد؛ بدین صورت رسیدن به ارگاسم برایش راحت تر و سریع تر می شود.برای دلپذیری بیشتر این حالت و کمک به زن برای رساندن او به اوج لذت جنسی ، مرد می تواند علاوه بر تحریک و نوازش نقاط حساس بدن زن، از کلمات و عبارات خوشایند، لذت بخش و جذابی چون " خوشگل من"، "زیباروی من" ، "خوش اندام"، "خیلی دوست دارم"، "سکس با تو را خیلی دوست دارم" و... استفاده کند.
این حالت از آمیزش مخصوص زوجینی است که تمایل به بارداری ندارند و وظیفه جلوگیری بر عهده مرد است. زن روی زمین به پشت دراز می کشد و یکی از پاهای خود را با زاویه 90 درجه روی زمین قرارداده و دیگر پایش را نیز تقریبا با همان زاویه در اختیار مرد قرار می دهد وضعیت ویژه دو (جلوگیری از بارداری)
این حالت از آمیزش مخصوص زوجینی است که تمایل به بارداری ندارند و وظیفه جلوگیری بر عهده مرد است. زن روی زمین به پشت دراز می کشد و یکی از پاهای خود را با زاویه 90 درجه روی زمین قرارداده و دیگر پایش را نیز تقریبا با همان زاویه در اختیار مرد قرار می دهد. مرد با استفاده از بازوان خود می تواند پای زن را در همان وضعیت نگه دارد و یا آن که با توجه به انعطاف کمر و بدن، زن می تواند پای سمت موافق را کاملا باز کرده و آن را به روی شانه مرد قرار دهد.
در این حالت، زن فعالیت شدیدی ندارد ولی می تواند به هنگام کورس جنسی، با استفاده از دستان خود، کمر مرد را نوازش داده و احساس لذت و خوشایندی را به او القاء نماید. همچنین زن می تواند دست آزاد و رهای خود را بر روی باسن و یا ران مرد قرارداده و با ضربه زدن و یا با فشار و تکان دادن آن،همگام با کلام و یا بی هیچ ارتباط کلامی، رابطه جنسی را کنترل کرده و به مرد بفهماند که میزان سرعت و نفوذ او در چه حدی است و در چه حدی می تواند باشد.در این حالت، مرد نیز می تواند با حرکت رفت و برگشتنی (تلمبه زدن) و همچنین حرکت موجی کمر خود، آلت خویش را موازی با جهاز جنسی زن تنظیم کرده و نفوذ عمیق تر و بهتری داشته باشد.
کیفیت معاشقه و عشق بازی در این حالت، حداکثر است و مرد به درصد بالایی از نقاط حساس بدن زن و اندام جنسی او دسترسی دارد. صورت، سینه ها و بخش بالایی بدن زن کاملا در اختیار مرد است ، به طوری که می تواند به راحتی آنها را تحریک کند و در لحظه ارگاسم نیز بدون قطع شدن ریتم، زن را در آغوش گرفته و ارگاسم برای او شیرین تر نماید.
مردانی که وظیفه جلوگیری از بارداری به روش "خروج آلت از واژن، قبل از انزال" را برعهده دارند، می توانند از این روش استفاده کنند چون در این وضعیت ، درست در لحظه بحرانی ، به راحتی می توان از همسر جدا شد.
وضعیت ویژه سه (روشی مخصوص برای باردار نمودن زن)

در این نوع آمیزش، زن به پشت می خوابد، پاهایش را به طور آزاد باز می کند، مرد نیز به گونه ای که بدنش با بدن زن ، زاویه ای 60 درجه تشکیل دهد، به پهلو می خوابد. سپس زن پایی را که نزدیک مرد است بلند کرده و بر روی رانهای مرد تکیه می دهد، در این حالت، مرد نیز خود را به زن نزدیک تر کرده و پای دیگرش را به سمت دو ران خود می کشد و به آهستگی عمل نزدیکی را آغاز می کند. در هربار رفت و برگشت با همان ریتم آهسته سعی می کند دخول را عمیق تر کند.
در این حالت، بخاطر تماس بسیار زیاد اعضای تناسلی و ران ها با یکدیگر، عمل دخول عمیق و کامل است و احتمال باردار شدن زن افزایش می یابد.

آموزش رابطه جنسی,اموزش رابطه جنسي زن و مرد بهترين شكل image,اموزش رابطه جنسي iran,آموزش رابطه جنسي زن و مرد,اموزش رابطه جنسي زن و مرد video
آموزش رابطه جنسی,آموزش رابطه جنسی اضطراری,بهترین روش ارگاسم,بهترین روش آمیزش جنسی
وضعیت وِیژه چهار ( مخصوص زنان باردار)چگونگی انجام رابطه جنسی در زمان بارداری بسیار حائز اهمیت است ، کوچکترین فشار بر شکم نه تنها برای مادر ناراحت کننده است بلکه برای جنین مضراتی نیز به همراه دارد. بهترین شیوه نزدیکی در زمان بارداری این چنین است که زن به پشت بخوابد و مرد به گونه ای معکوس بر روی زن قرار گیرد بدین صورت که پاهای مرد در کنار صورت زن و برعکس پاهای زن در کنار صورت مرد قرار گیرد. زنان پاهای خود رابه اندازه که برایش مقدور است باز می کند و مرد آلتش را داخل مهبل نموده و با حرکات موجی کمر آن را هدایت می کند. حرکات باید بسیار آرام و با احتیاط انجام شود و با احساس کوچکترین درد و ناراحتی از جانب زن خاتمه یابد. نزدیکی به این روش نه تنها فشاری به شکم زن وارد نمی کند بلکه زن و شوهر می توانند با ماساژ، لمس، بوسیدن و یا مکیدن ساق و انگشتان پا یکدیگر را تحریک کنند.
وضعیت ویژه پنج (مخصوص مردان بیمار )

این روش برای مردان بیمار بالخص مردانی که در ناحیه کمر و لگن دچار مشکل هستند، کاربرد بسیاری دارد. در این وضعیت، مرد بر روی کمر می خوابد و زن با پاهای باز به طوری که کف پاها کاملا بر روی زمین و ساق ها چسبیده به ران مرد است، روی مرد قرار می گیرد تا عمل دخول انجام گیرد. در این حالت، زن و مرد با استفاده از انگشتان دست و پا که بر روی زمین ساپورت کرده اند آنقدر باسن و کمر خود را به سمت بالا و پایین حرکت می دهند که به ارگاسم برسند.
از جمله معایب این حرکت می توان به پایین بودن سطح معاشقه و عدم دسترسی به نقاط حساس بدن زن و مرد و تحریک آن بخش ها اشاره نمود. مرد صرفا می تواند کمر زن را نوازش داده و یا در صورت تمایل، هر چند وقت یک بار، با کف دست ضربه ای به ران یا باسن زن وارد نماید.
شوک و سوزش شهوت انگیز و لذت بخش ناشی از ضربه، باعث جمع شدن باسن و جهاز جنسی زن شده، تهییج و تحریک جنسی او را نیز بیشتر می کند که این حالت، عموما بسیار مورد پسند و مطلوب مردان است.
ارگاسم در این وضعیت آمیزشی برای زنان بسیار لذت بخش است اما ارگاسم در این حالت، برای مردانی که از شیوه "خروج و انزال" به منظور جلوگیری از بارداری استفاده می کنند، به هیچ وجه توصیه نمی شود.

وضعیت شش (مخصوص بانوان فربه و چاق)
در این حالت رابطه جنسی، زن با قرار دادن یک بالش بزرگ در زیر باسن خود، به پشت می خوابد؛ پاها را از هم جدا و دور کرده و مرد در میان پاهای زن خود را جای می دهد. سپس زن پاهای خود را به دور ران یا کمر مرد حلقه کرده و یا آن که با کف پایش، ساق های مرد را لمس و نوازش می کند. مرد نیز بر روی زن قرار می گیرد و ساعدهای خود را در اطراف بدن زن، روی زمین قرارداده و از آنها به عنوان ساپورت استفاده می کند تا تمام وزنش را به طور کامل بر روی زن قرار ندهد و به راحتی بتواند عمل دخول را انجام دهد.
در این وضعیت آمیزشی، علاوه بر آن که دخول مهبلی به راحتی امکان پذیر است، مرد به سهولت می تواند به قسمت حساس و تحریکی زن (لاله گوش، سینه ها، و...)دست یافته و انها را بوسیده، مالش داده و یا گاز بگیرد؛ بدین طریق است که زن تحریک شده و به اوج لذت و ارگاسم کامل می رسد چون به هنگام امیزش، تمامی قسمت های بدن و حتی اعصاب زن متوجه لذتی است که توسط مرد اعمال می شود. در این حالت، میزان لذت جنسی 50 به 50 به نفع هر دو جنس است.


ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |

آزمون دکتری,مصاحبه آزمون دکتری, زمان مصاحبه آزمون دکتری 92

اعلام نتایج چند برابر ظرفیت و زمان مصاحبه آزمون دکتری 92

حسین توکلی از اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه در روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه خبر داد.

مشاور عالی سازمان سنجش از اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه در روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه خبر داد.

حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه 45 هزار و 106 داوطلب مجاز به انتخاب رشته آزمون دکتری شده‌اند، گفت: 36 هزار و 950 داوطلب مجاز، نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه حداکثر در پنج کد رشته محل استخراج روز یکشنبه 15 اردیبهشت ماه اعلام می‌شود، اظهارکرد: بدیهی است پس از انتخاب رشته توسط داوطلبان مجاز به انتخاب رشته با توجه به ظرفیت هر یک از کد رشته‌ محل‌های تحصیلی و بر اساس اولویت کد رشته محل‌های انتخابی و نمرات علمی آزمون و همچنین با در نظر گرفتن سایر ضوابط (سهمیه رزمندگان، مربی و سایر...) از بالاترین نمره تا چند برابر ظرفیت هر کد رشته محل فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط شرکت در مصاحبه از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام می‌شود.

وی افزود: داوطلبانی که فهرست اسامی آن در ردیف معرفی‌شدگان برای مصاحبه اعلام می‌شود باید با توجه به جدول زمانی اعلام شده در اطلاعیه‌ای که به همراه فهرست اسامی آنان بر روی سایت سازمان قرار می‌گیرد، با به همراه داشتن مدارک لازم به شرح مندرج در اطلاعیه و مدارکی که موردنظر دانشگاه مصاحبه کننده است به موسسات آموزش عالی ذیربط مراجعه و در مصاحبه شرکت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آغاز زمان مصاحبه معرفی‌شدگان از دهه سوم اردیبهشت ماه، گفت: این دسته از داوطلبان باید با همراه داشتن مدارک لازم و بر اساس برنامه زمانی که آن زمان اعلام می‌شود، به دانشگاه‌های پذیرنده دانشجو مراجعه کنند./ایسنا

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |

عرضه یک مستند تلخ در قالبی کُمیک+عکس

فضای کلی مستند «بهانه ای برای بودن» به شدت جدی و تاثربرانگیز است اما کاوری که فیلم در آن ارائه شده و البته پوسترهایی از فیلم که در ویدیوکلوپها و سوپرمارکتها توزیع شده است فضایی فانتزی دارند؛ آن هم با محوریت رضا کیانیان که با نگاهی طنزآلود به دوربین لبخند می زند.

 

عرضه یک مستند تلخ در قالبی کُمیک

این روزها اغلب بازیگران سینما در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن هم اینکه در رکود نسبی حاکم بر سینما ترجیح می دهند برای گذران زندگی هم که شده یا در تله فیلم بازی کنند یا فیلمهایی ویدیویی که برای عرضه در شبکه خانگی تولید می شوند. انگار دخل و خرج تهیه کنندگان شبکه خانگی به دلیل ارتباط مستمری که از طریق سوپرمارکتها(!) با مخاطب دارند به مراتب بهتر از تولیدکنندگان سینمایی بوده و همین عاملی شده بر تولید پیاپی آثار ویدیویی؛ صدالبته که در شبکه خانگی از ممیزی سفت و سختی که در سینما وجود دارد هم خبری نیست و این خود انگیزه مضاعفی به فعالان این عرصه می دهد.

 

رونق شبکه خانگی در بدترین حالت هم امری است مثبت چون لااقل از توجه مخاطب ایرانی به تهیه فیلم ارژینال و رعایت قانون کپی رایت حکایت دارد اما متاسفانه رونق این شبکه سبب ساز این شده که هرازگاه رفتارهایی نادرست در برخورد با مخاطب ویژه این شبکه صورت گیرد. یکی از این رفتارهای نادرست عرضه محصولات ویدیویی به گونه ای است که استقبال مخاطب از آن دوچندان شود. تهیه کننده شبکه خانگی می داند که مخاطب آن هم نوعِ عامش علاقه وافری به تماشای آثار کمدی دارد و برای همین می کوشد تا می تواند سرمایه اش را بر سر تولید آثاری از این دست بگذارد و این مساله هیچ ایرادی ندارد اما ایراد از آنجا حادث می شود که یک شرکت پخش کننده محصولی غیرکمدی از آنجا که میداند مضمون جدی محصول ارائه شده ممکن است با استقبال مخاطب مواجه نشود سعی می کند با طراحی پوستر و کاور طنزگونه برای فیلم به فریب مخاطب پرداخته و محصول گاه کاملا تلخ خود را در قالب اثری کمیک به مخاطب بخوراند!

 

در یکی از تازه ترین نمونه های چنین اتفاقی به تازگی مستندی تلخ با عنوان «بهانه ای برای بودن» در قالبی کمیک به شبکه خانگی ارائه شده است! جالب اینجاست که فضای کلی این مستند به شدت جدی و تاثربرانگیز است اما کاوری که فیلم در آن ارائه شده و البته پوسترهایی از فیلم که در ویدیوکلوپها و سوپرمارکتها توزیع شده است فضایی فانتزی دارند؛ آن هم با محوریت رضا کیانیان که با نگاهی طنزآلود به دوربین لبخند می زند. پشت سر کیانیان و در سمت چپ وی باران کوثری ایستاده است با فیگوری باز هم فانتزی و سمت راست هم شهاب حسینی است که برخلاف این دو، این یکی نگاهی کاملا جدی دارد اما این نگاه جدی در حاشیه میمیکهای فانتزی آن دو قرار گرفته!

 

رنگ بندی بصری این کاورها و پوسترها نیز با استفاده از رنگهایی صورت گرفته است که بیش از هر چیز به کار تصویرگری فضاهای شاد و مفرح می آیند و این معنایی ندارد جز اینکه پخش کننده کار نهایت تلاش اش را داشته که هر طور است مخاطب را کنجکاو به تماشای فیلم کند.

عرضه یک مستند تلخ در قالبی کُمیک

 

تازه این در شرایطی است که هیج کدام از این سه بازیگر یعنی کیانیان، حسینی و کوثری بیشتر از چند دقیقه در این فیلم مستند حضور ندارند اما تصویر بزرگ آنها روی جلد بیرونی پوستر آمده است!

 

شاید اگر مضمون مستند «بهانه ای برای بودن» مضمونی انسانی درباره پیوند اعضا نبود و فیلم حد استانداردی از کیفیت لازمه یک مستند سمپاتیک را نداشت برشمردن این گافها به آب در هاون کوبیدن شبیه بود اما وقتی جوانی به نام علی پالیزدار پیدا می شود و با برشهای پیاپی و البته به اثرگذارترین شکل از یک طرف اوضاع روحی آدمهایی را به نمایش می گذارد که همه چیزشان وابسته است به پیوند اعضا و از آن سو باورهای غلطی که در این باره وجود دارد را به نقد می کشد، صددرصد که آدمی حسرت می خورد که چرا چنین مستند دست اولی که همه چیزش و حتی حزن و اندوه شکل گرفته در آن به اندازه است در ظرفی متناسب با محصول به مخاطب ارائه نشده است! آیا وقت آن نرسیده که از همان ابتدا راجع به یک محصول تصویری به مخاطب اطلاعات کامل داده و بعد او را آزاد بگذاریم که محصولی را خریده یا از آن چشم پوشی کند؟! آیا اگر پخش کننده درامی باز هم جدی به نام «یکی میخواد باهات حرف بزنه» که اتفاقا آن هم از پیوند اعضا سخن می گفت، فیلمش را با پوسترهایی کمیک-فانتزی در شبکه خانگی عرضه می کرد به شعور مخاطب توهین نکرده بود؟!

 

چرا! فارغ از کیفیت فیلم، اینکه ظرف عرضه کننده محصول را متناسب با مظروف طراحی کنیم یعنی احترام به مخاطب و هر کس که جز این کند هرچند که مظروفی، متعالی داشته باشد باز هم به مخاطب بی احترامی کرده است و حق این را ندارد که از مخاطب بخواهد به او احترام گذاشته و مثلا از خرید نسخه های کپی سرباز زند!

 منبع:inn.irادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : andiaweb |
رپورتاژ
فروش مکمل بدنسازی
اصول رابطه جنسی در مواقع اضطراری
برخی از خدمات سایت نیازکاو
دلایل استفاده از سرویس کاهش پینگ بازی
تشریفات مجالس
وبلاگا
اخبار
پیامبر اکرم
قالب وردپرس
تحلیل اقتصاد و بورس ایران
قالب وردپرس
بیوگرافی کوتاه هکتور بازیگر سریال مدرسه شبانه روزی همراه با عکس جدید
بیوگرافی کامل محمدرضا گلزار همراه با عکسهای جدید فروردین 95
بهترین فروشگاه محصولات جانبی
مقایسه سایت آگهی ایوون با دیوار و شیپور
درمان چروک پوست توسط کرم های ریلاستیل
انتخاب مکانی مناسب برای برگزاری مراسم عروسی
لیفت ابرو و لیفت صورت توسط دکتر محمد طاهر رجبی
لیفت ابرو و لیفت صورت توسط دکتر محمد طاهر رجبی
جدیدترین سبک های دکوراسیون اتاق کودک در سایت تزئین

لینک های مفید
هدایای تبلیغاتی | افزایش فالور اینستاگرام | تزریق بوتاکس | آموزش مجازی | دستگاه چاپ بنر | آموزش تصویری | رمان عاشقانه | خرید vpn | مکمل بدنسازی |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.